image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวนิรชร พรัดภู่ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับเกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าและการเชื่อมโยงตลาดได้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 25 ราย  
ณ คูโบต้าฟาร์ม อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเผาซากพืชและวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด