image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร ณ คูโบต้าฟาร์ม ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

        วันที่ วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร ณ คูโบต้าฟาร์ม ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับฟังการทำเกษตรแบบครบวงจร พร้อมศึกษาองค์ความรู้ ณ จุดการเรียนรู้ของ คูโบต้าฟาร์ม ประกอบด้วย การเรียนรู้เครื่องมือการวัดความชื้นของน้ำ การศึกษาเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรสมัยใหม่ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำการเกษตร ฝึกทดลองใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการเกษตร ฯลฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำแนะนำในการทำเกษตรสมัยใหม่กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด