image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีนาคม 22, 2566 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวนิรชร พรัดภู่ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 22 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) จำนวน 4 ราย อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสื่อกลาง/ผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานราชการ สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานด้านปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การบริการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด