image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงข้าวโพดอายุ 114 วัน

มีนาคม 21, 2566 | ภาพข่าว

         วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยได้ติดตามการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงอายุ 114 วัน เรียนรู้การคัดแยกพันธุ์ปน และฝึกปฏิบัติคัดพันธุ์ปนระยะข้าวโพดติดฝักก่อนเก็บเกี่ยว พร้อมทั้งฝึกสังเกตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในระยะพร้อมเก็บเกี่ยวได้ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกด้วย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด