image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม และในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมีการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกัน และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งวิทยากรได้ให้คำแนะนำ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรของกลุ่ม และได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ลดการเผาวัชพืชในเขตปฏิรูปที่ดินอีกด้วย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด