image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4

กุมภาพันธ์ 22, 2566 | ภาพข่าว

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ณ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ติดตามการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงอายุ 87 วัน ฝึกปฏิบัติคัดพันธุ์ปนระยะออกฝักและตัดต้นพ่อพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป

ป้ายกำกับ
ล่าสุด