image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กุมภาพันธ์ 10, 2566 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 60 ราย พื้นที่ 600 ไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อลดพื้นที่เผาไหม้และลดจุดความร้อน (Hotspot) ซึ่งจะส่งผลให้มลพิษ​ทางอากาศ​ ​ฝุ่น​ PM​.2.5​ ลดลง โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้จัดนิทรรศการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และเรียนรู้การจัดทำน้ำหมักจากหน่อกล้วย เพื่อนำไปใช้ในแปลงของตนเองอีกด้วย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด