image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงข้าวโพดอายุ 65 วัน

กุมภาพันธ์ 8, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 31 มกราคม 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ติดตามการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงอายุ 65 วัน สาธิตการถอดดอกเกสรของข้าวโพดแม่ สอนวิธีสังเกตพันธุ์ปนของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบปัญหาต้นข้าวโพดเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอบางส่วน ตลอดจนวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้ให้คำแนะนำ 
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด