image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี

  วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวนิรชร พรัดภู่ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน มีความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจและเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน สามารถกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด