image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มกราคม 18, 2566 | ภาพข่าว

          วันที่ 18 มกราคม 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามโรคแมลงและการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงอายุ 51 วัน โดยพบหนอนกระทู้ ใบลาย พันธุ์ปนของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ วิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้ให้คำแนะนำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด