image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรรุ่นใหม่

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างฯ ลงพื้นที่ติดตามการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 24 ราย พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และรับฟังปัญหาของเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด