image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ธันวาคม 29, 2565 | ภาพข่าว

        วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ โดยจ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างฯ ร่วมงานและจัดหน่วยให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้านต่างๆ และเป็นการพบปะพูดคุย เยี่ยมเยียน เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ณ สหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลดการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  และป้องกันการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด