image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ

ธันวาคม 9, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้นางสาวดวงใจ  ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวนิรชร พรัดภู่ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด