image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมศึกษาดูงานการสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พฤศจิกายน 30, 2565 | ภาพข่าว

        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมศึกษาดูงานการสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แนวทางการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การตลาด การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิธีการจัดการแปลง และการผสมสูตรปุ๋ย พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เอง และจำหน่ายให้กับสมาชิก ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด