image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ศึกษาดูงานต้นแบบการผลิตเกษตรอินทรีย์

พฤศจิกายน 30, 2565 | ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวชุติมา ศรีศาสตร์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางสาวนิภาพร ไชยสลี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการศึกษาดูงานต้นแบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ณ อัมพร ฟาร์ม ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ในแปลงของตนเอง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด