image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดโครงการศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2565

สิงหาคม 1, 2565 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ พยอมหอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวนิรชร พรัดภู่ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดโครงการศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่โชคดี (สวนลุงโชค) หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรและเจ้าหน้่าที่ร่วมอบรม จำนวน 19 ราย โดยมีวิทยากร นายโชคดี ปรโลกานนท์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกไผ่แบบครบวงจรในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน เริ่มตั้งแต่การจัดการพื้นที่ปลูกไผ่ร่วมกับพืชชนิดอื่น การขยายพันธ์ุไผ่ และ การเลือกพันธุ์ไผ่ให้ตรงกับความต้องการใช้งาน รวมถึงความต้องการของตลาด กระบวนการทำความสะอาดไผ่ การป้องกันมอดกินไผ่ และการยืดอายุการใช้งานของไผ่ก่อนจำหน่ายสู่ตลาด

ป้ายกำกับ
ล่าสุด