image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร ระบบวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืนบนฐานการพึ่งพาตนเอง (เกษตรกรขั้นที่ 1)

กุมภาพันธ์ 6, 2566 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวดวงใจ ตู้ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายอรรถพล เพ็ชรยิ้ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร ระบบวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืนบนฐานการพึ่งพาตนเอง (เกษตรกรขั้นที่ 1) ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่ศรีตาบัว ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 117 ราย โดยได้เชิญ นายนิรุต ศรีชัยลา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปแบบวนเกษตร และหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดในการปลูกไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเผาชากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด