image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมหารือ กรณีมีการร้องเรียนขอให้พิจารณาทบทวนและยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค

                       วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์   พยอมหอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือ กรณีมีการร้องเรียนขอให้พิจารณาทบทวนและยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และการจัดที่ดินทำกินให้แก่สมาชิก (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค พร้อมทั้งสรุปผลการประชุม ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด