image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ในเขตเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค )

กุมภาพันธ์ 14, 2565 | ภาพข่าว

             จากการที่มีประชาชน จำนวนเกือบ 700 ราย รวมตัวกันในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี เพื่อประสงค์จะได้รับสิทธิในที่ดินบริเวณดังกล่าว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายประสิทธิ์ พยอมหอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล เจ้าหน้าที่จากอำเภอบ้านหมี่ เจ้าหน้าที่จาก อบต. ดอนดึง พร้อมด้วยผู้ปกครองท้องที่ และได้กล่าวชี้แจง/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ดังต่อไปนี้
                 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
1. ที่ดินบริเวณที่ตั้งตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค เป็นที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก. จัดซื้อมาโดยใช้งบประมาณแผ่นดินและได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 
2. ปัจจุบันที่ดินบริเวณดังกล่าว ส.ป.ก. จัดที่ดินให้กับเกษตรกรตามมติ ครม. ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 1889 ราย โดยทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินให้เกษตรกร
3. ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามข้อ 1 ตามกฎหมาย
4. การจัดที่ดินให้เกษตรกรตามข้อ 1. ส.ป.ก. เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรตามที่กฎหมายและระเบียบ     ส.ป.ก. กำหนดเท่านั้น
5. บุคคลใดประสงค์ขอที่ดินทำกินกับ ส.ป.ก. จะต้องมาขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินกับ ส.ป.ก.แล้วเท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นทุกขึ้นตอน


      ** ดังนั้น ห้ามมิให้บุคคลใดแอบอ้างพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นของตนเองหรือนำไปแสวงหาประโยชน์หรือนำบุคคลอื่นใดเข้ามาอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในที่ดินโดยเด็ดขาด **


        ทั้งนี้ ส.ป.ก.ลพบุรี ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนขอที่ดินทำกินผ่านทาง QR CODE เพื่อลดขั้นตอนในการเดินทางและประหยัดเวลาในช่วงสถานการณ์โควิด 19
 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด