image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน ห้องสมุดเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

ห้องสมุด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02-6299041

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขติดต่อ E-mail
นางสาวจิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 02-6299041 wenwark@hotmail.com
นายอดิราช ท้วมละมูล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 02-6299041 -
นางสาวชัชดา น่วมโต เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 02-6299041 -

แบบฟอร์มติดต่อเรา