image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายรุ่งโรจน์ สถาพร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเมตตา ไชยขาว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชุติญธร คำพล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายถาวร ประคีตะวาทิน

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางวนิดา ศรีสุราช

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภาพร ยาตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสินีนาฎ ประทานชวโน

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน

นายพิญโญ ชูเกื้อ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายธำรงค์ จันทรงาม

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางวิภา สุขเอก

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นางกุลธิดา ดวงภักดี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสันหณัฐ ฑียาพงศ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ เพชรสังเวียน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางจันทิรา รุ่งเรือง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางรินดารัตน์ นาคบุตร

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวจิตรา รัตนไตรศรี

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (สารบบ)

นายอภิชัย เนื้อนุ้ย

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนงเยาว์ เศษคง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวอภิษฎา รอดภัย

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอุไรวรรณ หมันกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ เอียดศรีชาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอวยพร สมเกื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิมพิไล ศรีชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นายกฤตพล คงหมุน

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ เทพมณี

นิติกรชำนาญการ

นายณัฐชัย สัสดีเดช

นิติกรปฏิบัติการ

นายว่าง ว่าง

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายกฤตนัย ทรัพย์ธน

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายไพจิตร์ พูลช่วย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นายช่างสำรวจอาวุโส

นางสาวยุพิน สมบัติหอม

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายกฤษฎา รอดเนียม

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน

นางสาวอารินทร์ พลเดช

จ้างเหมาบริการกลุ่มงานช่างและแผนที่