image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายรุ่งโรจน์ สถาพร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเมตตา ไชยขาว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชุติญธร คำพล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายถาวร ประคีตะวาทิน

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางวนิดา ศรีสุราช

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภาพร ยาตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสินีนาฎ ประทานชวโน

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน

นายพิญโญ ชูเกื้อ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายธำรงค์ จันทรงาม

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางวิภา สุขเอก

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นางกุลธิดา ดวงภักดี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ เพชรสังเวียน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางจันทิรา รุ่งเรือง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางรินดารัตน์ นาคบุตร

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวจิตรา รัตนไตรศรี

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบ)

นายอภิชัย เนื้อนุ้ย

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวอภิษฎา รอดภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอุไรวรรณ หมันกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เลขที่1076 (ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอวยพร สมเกื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิมพิไล ศรีชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

เลขที่ 1080 (ว่าง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย)

นายกฤตพล คงหมุน

นิติกรชำนาญการ

นายวสันต์ เทพมณี

นิติกรชำนาญการ

นายณัฐชัย สัสดีเดช

นิติกรปฏิบัติการ

นายกฤตนัย ทรัพย์ธน

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายไพจิตร์ พูลช่วย

นายช่างสำรวจอาวุโส

นางสาวยุพิน สมบัติหอม

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายกฤษฎา รอดเนียม

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

เลขที่1084 (ว่าง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน

นางสาวอารินทร์ พลเดช

จ้างเหมาบริการกลุ่มงานช่างและแผนที่

นายเอกอนันต์ พลายแก้ว

จ้างเหมาบริการกลุ่มงานช่างและแผนที่