image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 18, 2563 | หน้าเว็บ

ความเป็นมาของการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

เนื่องจาก นายวิเชียร ทับทิมเมือง ราษฎรหมู่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ได้มีหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แจ้งให้ทราบว่าราษฎรในหมู่ 4,5,7 และ 9 ตำบลสินปุน ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดน้ำในการทำนาเกิดฝนทิ้งช่วงขอให้ทำการชลประทานโดยใช้น้ำจากคลองบางกำปรัด 3 มิถุนายน 2526 ราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าว ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ปี 2527 กรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และโครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับไว้เป็นโครงการในพระราชดำริ

พ.ศ. 2532 คาดหมายว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำไปช่วยในการทำนาได้ประมาณ 21,000 ไร่ แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสินปุน ร. 12 ราษฎรไม่สามารถขยายพื้นที่ในการทำนาได้ ราษฎรจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้น้อยราย ไม่คุ้มกับงบประมาณในการก่อสร้าง การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็โดยจัดให้มีการปฏิรูปที่ดิน

ส.ส.อาคม เอ่งฉ้วน และจังหวัดกระบี่ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจาก ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2530 ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ได้ออกไปสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ได้เสนอความเห็นว่า สมควรที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งปอง-บ้านโคกคา ก่อน หลังจากนั้นจะพิจารณาดำเนินการปฏิรูปที่ดินในที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสินปุน ร. 12 ต่อไป
25 สิงหาคม 2530 ในการประชุม คปก.ครั้งที่ 8/2530 ก็ได้อนุมัติให้ดำเนินการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
14 กันยายน 2530 ส.ป.ก. ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสรศักดิ์ โสตทิพยพันธุ์ เป็นผู้ประสานงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นได้มีการเตรียมการตามขั้นตอนต่าง ๆ เรื่อยมา ในที่สุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2531 ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท้องที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอ

ประวัติของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ว่า "เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้น สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด" เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 241 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2531 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด