image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 18, 2563 | หน้าเว็บ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 1. นายสรศักดิ์ โสตทิพยพันธุ์ พ.ศ. 2532 – 2535
 2. นายธะเรศ นำพา พ.ศ. 2535 – 2536
 3. นายสรศักดิ์ โสตทิพยพันธุ์ พ.ศ. 2536 – 2543
 4. นายนิยม สิทธินานนท์พร พ.ศ. 2542 – 2547
 5. นายวิชัย อรรณพานุรักษ์ พ.ศ. 2547 – 2553
 6. นายไกรยศ วงศ์ถาวรพินิจ พ.ศ. 2553 – 2554
 7. นายสัญญา เกษเดช พ.ศ. 2554 – 2555
 8. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ พ.ศ. 2555 – 2555
 9. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง พ.ศ. 2556 – 2556
 10. นายบัณฑูร บุญนรากร พ.ศ. 2557 – 2560
 11. นายสมภพ ศรีเจริญ  พ.ศ.2560 - 2561
 12. จ่าเอกวันชัย  เกิดด้วยทอง  พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ
ล่าสุด