image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายวินัย เมฆดำ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายชลกรณ์ ขรเคียน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(หัวหน้าฝ่ายบริหาร)

นางสาวปวีณา ฉวีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายกฤตภาส ธนาปวรุตม์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน)

นางสาวสุภาพร กิตติอุดมพานิช

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสุภาพร โตใจธรรม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายนพวงศ์ เย็นแย้ม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวรสุภา แสนสุขเกษม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นายศรัณย์พจน์ สุริเตอร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์)

นางสาววิภาดา หยิบจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวละมุน บุญรักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาย- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

กลุ่มกฎหมาย

นายนิพล พรหมนิมิตร

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มกฎหมาย)

นายสุรัตน์ พูลสวัสดิ์

นิติกรชำนาญการ

นายธนาคม พละเดช

นิติกรปฎิบัติการ

นายชวนากร ตันครองศิล

นิติกรปฏิบัติการ

นาย-ว่าง -

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายอนุรักษ์ เด่นดวง

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่มงานช่างฯ)

นายพูลศักดิ์ สุภัทรศักดา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายนิคม กันทะวงค์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสวัสดิ์ วงษ์เนียม

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นาย-ว่าง -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

นางสาวบังอร เทียมเลิศ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางภิฤดี จีรวรานนท์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายนภนต์ อิ่มเอิบ

นิติกร

นางสาวธัญญารัตน์ คุชกะ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวบุญสิดี แย้มบุญเรือง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นายคีรี ศรีสกุล

ผู้ช่วยช่าง​สำรวจ

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวภัทร์ธิรา ศรีสกุล

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวจินตนา สามัคคานนทการ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุธามาศ เบ็ญพาด

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวจารวี เพชรทองด้วง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายคณณัฐ ภุมมา

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสกาวรัตน์ น้อยมี

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนัทธีกานต์ แย้มยม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวธนพร ภาคภูมิ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวกุลชลี รอดพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสลิตา เหลืองอร่าม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเสรี คำแหง

พนักงานขับรถยนต์

นายยิ่งยศ ชุมเพ็ญ

พนักงานขับรถยนต์

นายพจน์ศักดิ์ ณัฏฐากุญช์

พนักงานขับรถยนต์

นายรัฐศักดิ์ บุญญรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายจรัญ นามจัด

คนงาน

นางสาวศรัญญา เสดวงชัย

แม่บ้าน