image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 16, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจากพื้นที่หวงห้ามทหาร ในท้องที่อำเภอไทรโยค และอำเภอเมืองกาญจนบุรี อุดมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ ได้มีราษฎรเข้าไปตัดไม้ บุกรุกจับจอง แผ้วถางจนทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม มีการแก่งแย่งที่ดินทำให้เกิดมีปัญหาข้อพิพาท จนกระทั่ง ปี 2519 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังรัฐบาล พร้อมข้อเสนอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าไปดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2520 รัฐบาลจึงได้มีตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอไทรโยค และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินโดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ผลของการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ทำให้ต้องจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้กำหนด

ป้ายกำกับ
ล่าสุด