image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรการแปรรูปอาหาร

มีนาคม 14, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด