image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม หลักสูตรศิลปาชีพ เพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) รุ่นที่ 97

เมษายน 28, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 

หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) รุ่นที่ 97 เพิ่มเติม ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 

ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปาชีพ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เสริมรายได้ เป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 

สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของไทย 

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3536-7000 หรือ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี) เลขที่ 100/22 หมู่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3456-4320 ต่อ 13 

สามารถแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรม ดังกล่าว ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 ดาวน์โหลด หลักสูตรศิลปาชีพ ปี 2566.pdf

ป้ายกำกับ
ล่าสุด