image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 24, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
 2. ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอนสวนสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับพิพาท งานคดี งานความผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร
 3. ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 4. งานยานพาหนะและสถานที่
 5. บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์
 6. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และจังหวัด งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 2.  งานจัดหาที่ดิน ของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 3.  การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน
 4.  จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน
 5.  ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
 6.  งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System)
 7.  งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 8.  วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 9.  งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน
 10.  งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 11.  วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตดามการดำเนินงานตามโครงการ
 12.  ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการพัฒนาทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 13.  ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
 14.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บประโยชน์
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ
3. งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มกฎหมาย
1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
2. ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญเสียสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
3. งานนิติกรรมสัญญา
4. ดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
5. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
6. งานสอบสวนสิทธิ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
8. ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
9. งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

กลุ่มงานช่างและแผนที่
1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
2. ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
3. สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิและการจัดทำเอกสารสิทธิ
4. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมสารบบที่ดินแผนที่ และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
5. สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย
6. สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
7. สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับการสนับสนุน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด