image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 24, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ส.ป.ก.กำแพงเพชร) เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นอำเภอแรก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2520 ปัจจุบันได้มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งที่กำหนดเป็นพื้นที่ทั้งอำเภอและพื้นที่รายโครงการ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอและ 2 กิ่งอำเภอ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,728,407 ไร่
            นอกจากนี้ ส.ป.ก.กำแพงเพชร ยังได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเอกชน เนื้อที่ประมาณ 12,249 ไร่ ในพื้นที่ 2 อำเภอและ 1 กิ่งอำเภอ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรเข้าทำประโยชน์โดยการเช่า หรือเช่าซื้อ