image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา รัตนทองโกมล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาดเกษตร ณ

ธันวาคม 25, 2563 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด