image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.กำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา รัตนทองโกมล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (การแปรรูปไม้ไผ่) ณ หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ธันวาคม 25, 2563 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด