image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ด้จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

มิถุนายน 30, 2564 | ภาพข่าว