image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 2566 จำนวน 3 โรงเรียน

มกราคม 30, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด