image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

มกราคม 26, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

            วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายวีระวัฒน์  กว้านวิพิธกาญจน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด