image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปี 2566

ธันวาคม 29, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด