image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงาน

มิถุนายน 23, 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด