image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 23, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2531 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปดิน ใช้บังคับใน ท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด