image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายนิกร ไพริน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางละไม พูนชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชัญญาภัค นระมาตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางประสิทธิยา จอกถม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางณิชนันท์ บริสุทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายภิญโญ นภาพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นายถาวร เกียงเอีย

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพรรณิภา จันทร์มุณี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวขนิษฐา เยาวนิชย์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวเกศินี บุญสม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสายฝน ช่างพูด

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวสุชญา วังชมพู

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

เลขที่ว่าง ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางผาสุข โพธิ์ขวัญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพวงเพ็ญ ฤทธิเกษร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุพิศตา ขุนทิพฉิม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางวันทนา ชาตรีนฤมิต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานกองทุน)

กลุ่มกฎหมาย

นายเสรี แก้วศรีบุญ

นิติกรชำนาญการ : ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย

นายอัคคณัฐ ภู่เพชร

นิติกรชำนาญการ

นางสาวขวัญฤทัย ไพพิเชษฐ์

นิติกรชำนาญการ

นายนภัสดล จันทรศร

นิติกรปฏิบัติการ

นายกฤตวิทย์ ศรีสุข

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายธีระนันท์ มิ่งเมือง

นายช่างสำรวจอาวุโส

นายนิมิตร จอกถม

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เลขที่ว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

เลขที่ว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โท

นายช่างสำรวจ