image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายนิกร ไพริน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางละไม พูนชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชัญญาภัค นระมาตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางประสิทธิยา จอกถม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางณิชนันท์ บริสุทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายภิญโญ นภาพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นายถาวร เกียงเอีย

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพรรณิภา จันทร์มุณี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวขนิษฐา เยาวนิชย์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวเกศินี บุญสม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสายฝน ช่างพูด

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวสุชญา วังชมพู

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสุดารัตน์ ชนะกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางผาสุข โพธิ์ขวัญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพวงเพ็ญ ฤทธิเกษร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุพิศตา ขุนทิพฉิม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

กลุ่มกฎหมาย

เลขที่ว่าง ว่าง

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)

นายอัคคณัฐ ภู่เพชร

นิติกรชำนาญการ

เลขที่ว่าง ว่าง

นิติกรชำนาญการ

นายนภัสดล จันทรศร

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายธีระนันท์ มิ่งเมือง

นายช่างสำรวจอาวุโส

นายนิมิตร จอกถม

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เลขที่ว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

เลขที่ว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โท

นายช่างสำรวจ