image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มกราคม 25, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด