image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

กันยายน 14, 2565 | ข่าวประกาศ

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด