image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหาร

พฤศจิกายน 11, 2563 | เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

1. นายยุทธศิลป์ วงศ์ธิเบศร์ พ.ศ. 2531 – 2539

2. นายอุดม ตุริตาคม พ.ศ. 2539 – 2540

3. นายสุปรีชา ศิวารัตน์ พ.ศ. 2540 – 2544

4. นายปกรณ์ จันทรศิริ พ.ศ. 2544 – 2548

5. นายชำนาญ กลิ่นจันทน์ พ.ศ. 2548 – 2549

6. นายเสวกศิลป์ ส่องแสงจันทร์ พ.ศ. 2549 – 2550

7. นายบรรลือศักดิ์ ไกรโชค พ.ศ. 2550 – 2551

8. นายสัมพันธ์ พลภักดิ์ พ.ศ. 2551 – 2551

9. นายดิเรก นุชชม พ.ศ. 2551 – 2552

10. นายธนู มีแสงเงิน พ.ศ. 2552 – 2553

11. นายวิชัย อรรณพานุรักษ์ พ.ศ. 2553 – 2555

12. นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน พ.ศ. 2555 – 2556

13. นายบรรลือศักดิ์ ไกรโชค พ.ศ. 2556 – 2558

14. นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ พ.ศ. 2559 – 2560

15. นายประจักษ์  ทองฤทธิ์ พ.ศ.2560 - 2562

16. นายสรรเพชร  พูลศิริ พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

ป้ายกำกับ