image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :67/20 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ :044 613 258
E-mail :buriram@alro.go.th

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                           โทรศัพท์ 044 613258  ต่อ 12

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์   โทรศัพท์ 044 613258  ต่อ 13

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน          โทรศัพท์ 044 613258  ต่อ 14

กลุ่มกฏหมาย                                    โทรศัพท์ 044 613258  ต่อ 15

กลุ่มงานช่างและแผนที่                         โทรศัพท์ 044 613258  ต่อ 16

พิกัดที่ตั้ง ส.ป.ก บุรีรัมย์

 

 

แบบฟอร์มติดต่อเรา