image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุทธิกานต์ พระพรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอัจฉราภรณ์ จุลหงส์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวรุ่งทิวา นวลหนู

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางวาสนา หนูยศ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวกริ่มใจ กอนไธสง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวลไมฆ์ โสมกระโทก

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวณัฐยา เครือจันทร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวมณฑิรา ปานคง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางประนอม เจริญรุ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุรีย์รัตน์ จันทรินทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนิตยา พนุมรัมย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มกฎหมาย

นางอังคนา ประพาศพงษ์

นิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

นายชยพล เพชรหนองชุม

นิติกรชำนาญการ

นายสมพร สิทธิสังข์

นิติกรชำนาญการ

นายชิรภัทร์ พิเมย

นิติกรชำนาญการ

นางสาววิภามาศ ไลไธสง

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่มฯ)

นายสมบูรณ์ ดีมีแสง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายภาณุภณ วรฉัตรศิระ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสิงห์ทอง มั่นจิต

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายตานี นุชาญรัมย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายบุญชู นิธิกุล

พนักงานขับรถยนต์

นายวรรณจง วิเศษมงคลชัย

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานราชการ

นายธงชัย ใจกล้า

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายอุทัย สอนบุญชู

นายช่างสำรวจ(พนักงานราชการ)

นางสาวกัลยา สีสันต์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนัทธมน ศิริเมฆา

พนักงานกองทุน (นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน)

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวบุลภรณ์ สวายพล

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสมร อาจทวีกุล

ลูกจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน)

นายนิธิศ สมัครรบ

ลูกจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

นายชาญนุวัฒน์ พิมพ์นนท์

คนงาน

นายสุเทพ ปลื้มกมล

คนงาน

นายอุกฤษณ์ กรงรัมย์

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบ)

นายกฤษณะ ขำพลกรัง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน

นายวรวิทย์ พยายาม

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวช่อผกา วงค์สุวรรณ์

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายสันติ จันทคณานุรักษ์

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวเกษฎาภรณ์ สายรุ้ง

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบ)

นายธนกฤต สนธิรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธนยพร ฉัตรเวทิน

ลูกจ้างเหมาบริการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายภูมิภัทร เกษร

ช่างสำรวจ

นางสาวจิตตรี วงษ์ภัคดี

จ้างเหมาบริการ

นางสาวภานุมาศ ดีมีแสง

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวผกาพันธุ์ เพชรเลิศ

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์บริการประชาชน)

นางสาวพิมพ์ลดา ไชยอินทร์

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน