image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 15, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

    "องค์กรหลักด้านการบริหารจัดการที่ดิน สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

  •      จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  •      ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
  •      พัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  •      สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ป้ายกำกับ
ล่าสุด