image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 15, 2563 | หน้าเว็บ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

  1. นายสุรศักดิ์ แสงนาค พ.ศ. 2557 – 2558
  2. นายรัฐกรณ์ บกแก้ว พ.ศ. 2559 – 2560
  3. นางสาวจันทนา  จิตการค้า พ.ศ.2559 - 2560
  4. นายสมศักดิ์   การเจริญกุลวงศ์ พ.ศ. 2561 - 2562
  5. นายวินัย  จะระนิล        พ.ศ. 2563  -  ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ
ล่าสุด