image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้เกษตรกรซึ่งได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน ยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กันยายน 3, 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์

tagClouds
latest