image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เพชรบุรี ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน (การยกร่องสวน)

กุมภาพันธ์ 3, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายศุภกิจ แก้วทรงเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมกับว่าที่ร้อยเอก วรวิทย์ สืบสมบัติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ลงพื้นที่สำรวจ และวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน (การยกร่องสวน) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ และเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถทำเกษตรได้แบบยั่งยืน ณ พื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตำบลกลัดหลวง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
tagClouds
latest