image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565

มกราคม 27, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 นายปราโมทย์ ใสจุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวสายฝน ช่างพูด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ดำเนินจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มขั้นที่ 2 ความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐาน จำนวน 15 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์ แปลง No83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี ดร.ฐิระ ทองเหลือ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรรูปแบบอินทรีย์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
tagClouds
latest