image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปกิรูปที่ดิน ปี 2565

กุมภาพันธ์ 4, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายปราโมทย์ ใสจุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวสุตาภัทร ตุลคาวี เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 ขั้นที่ 1 หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี คุณรัตติยา สุตระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชาหลักการแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนและออกแบบพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่แปลงเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองสู่การรวมกลุ่มในชุมชน การวางแผนงานและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผลผลิต ณ ศาลาที่ทำการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย