image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565

มกราคม 27, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 นายปราโมทย์ ใสจุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวสายฝน ช่างพูด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ดำเนินการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการแปรรูป การพัฒนาสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจให้เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านส้มจี๊ด ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนอินทนิลออร์แกนิคฟาร์ม ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า การพัฒนาสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
tagClouds
latest